វិញ្ញាបនប័ត្រ

បន្ទាប់ពីទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ CE ពី Intertek និង TUV យើងកំពុងទទួលបានរបាយការណ៍តេស្តស្តង់ដាថ្មីរបស់ EN521 ។

certificate


ពេលវេលាប្រកាស Aug សីហា ១៩-២០២០