ផែនការ EXIBITION

យើងនឹងចូលរួមកម្មវិធី China Hardware Show នៅទីក្រុង Shanghia ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែតុលា។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្តង់របស់យើង!

យើងនឹងចូលរួមកម្មវិធី China Hardware Show នៅទីក្រុង Shanghia ចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 13 ខែតុលា។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្តង់របស់យើង!(2)


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-១៩-២០២០