គម្រោងការធ្វើពិពិធកម្ម

យើងនឹងចូលរួមពិព័រណ៍ផ្នែករឹងចិននៅសៀងហៃចាប់ពីថ្ងៃទី ១០ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែតុលា។ សូមស្វាគមន៍ចំពោះស្តង់របស់យើង!

WE will attend China Hardware Show in Shanghia from Oct 10th to 13th .Welcome to our booth! (2)


ពេលវេលាប្រកាស Aug សីហា ១៩-២០២០